Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Formularz zgłoszeniowy

do Projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" nr POWR.05.02.00-00-0004/19 realizowanego przez Lidera projektu: Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia wraz z Partnerem Projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej pn. Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działania 5.1 pn. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych