Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Formularz zgłoszeniowy

do Projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" nr POWR.05.02.00-00-0004/19 realizowanego przez Lidera projektu: Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia wraz z Partnerem Projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej pn. Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działania 5.1 pn. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Wybierz termin wydarzenia:

Dane kandydatki/kandydata

Dane dotyczące miejsca zamieszkania

Dane kontaktowe

Jeżeli pracujesz w szpitalu publicznym, na podstawie umowy o pracę, wybierz: inne.
Jeżeli pracujesz w podmiocie leczniczym (szpitalu, laboratorium, itp.)
wybierz: pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
* UWAGA: Uczestnik Projektu będący osobą pracującą jest zobowiązany do poświadczenia faktu zatrudnienia na dzień wypełnienia niniejszego formularza (brak konieczności przedstawiania zaświadczenia o zatrudnieniu).
**na dzień wypełnienia niniejszego formularza.

Szczególna sytuacja

Należy zaznaczyć właściwą opcję w każdym z wierszy poniżej

Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem migrantem, jestem osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe).
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań (dane wrażliwe).
Jestem osobą z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe).
Osoba z innej niekorzystnej sytuacji społecznej.
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu