Projekt jest dofinansowany z UE. Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Program

Program szkolenia
"Nowa jakość opieki nad pacjentem – standardy Ministerstwa Zdrowia w zakresie patomorfologii"

 

AGENDA:

08:00 rejestracja uczestników

08:35-08:45 otwarcie

08:45-10:40 panel szkoleniowy 1

Temat: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem

Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia terminologii badań patomorfologicznych. Zgodnie z raportem NIK przed opracowaniem standardów w patomorfologii w roku 2020 w Polsce brakowało jednolitej nomenklatury badań patomorfologicznych oraz zasad ich wykonywania i rozliczeń. W pierwszym bloku wykładów zostaną przedstawione wprowadzone definicje wprowadzonych terminów w zakresie badań patomorfologicznych.
1a. wykład: rozpoznanie kliniczne a rozpoznanie patomorfologiczne
1b. wykład: wskazania do wykonania badania patomorfologicznego
1c. wykład: rozpoznanie patomorfologiczne – podstawa decyzji terapeutycznych
1d. podsumowanie: pytania, dyskusja

10:40-10:55 przerwa kawowa

10:55-12:50 panel szkoleniowy 2

Temat: badanie patomorfologiczne od A do Z

Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 „Standardami/wytycznymi dla zakładów patomorfologii oraz przykładami dobrej praktyki” zostały wprowadzone w Polsce jednolite zasady wykonywania badań patomorfologicznych. Zostały jasno sprecyzowane zasady pobierania materiału w procedurach zabiegowych do różnych typów badań ocenianych przez lekarzy patomorfologów. Wprowadzone rozwiązania zwracają uwagę na istotne etapy nim badanie zostanie przekazane do wykonania w jednostce diagnostyki patomorfologicznej. W trakcie tego panelu uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi aspektami objętymi nowymi rozwiązaniami.
2a. wykład: etapy przedzakładowe badania
2b. wykład: rodzaje badań i czas oczekiwania na rozpoznanie
2c. wykład: zakres badania patomorfologicznego
2d. podsumowanie: pytania, dyskusja

12:50-13:05 przerwa kawowa

13:05-15:00 panel szkoleniowy 3

Temat: badanie patomorfologiczne: kontrola jakości, koszty

Obecnie jest realizowany program pilotażowy rozliczania badań patomorfologicznych JGPato, którego celem jest wprowadzenie odrębnego finansowania badań patomorfologicznych. W panelu zostaną przedstawione wymagania formalne dla jednostek wykonujących badania patomorfologiczne. Wskazane zostaną elementy rozpoznania patomorfologicznego, które świadczą wykonaniu badania w pełnym zakresie, to jest niezbędnym do realizacji kolejnych etapów leczenia.
3a. wykład: czynniki wpływające na jakość badania oraz koszty badania
3b. wykład: elementy rozpoznania patomorfologicznego
3c. wykład: Wymagania formalne i sprzętowe stawiane jednostkom diagnostyki patomorfologicznej (licencje)
3d. podsumowanie: pytania, dyskusja